Kombinovani trajnožareći kotlovi serije K

Karakteristike kotlova Radijator Inženjering Serije K

  • Snaga od 18 do 80kW.
  • Limovi 4 i 5 mm (po DIN standardu)
  • Izmenjivačke površine postavljene vertikalno
  • Niža temperatura na ulazu u dimnjak u odnosu na druge konstrukcije u proizvodnom  programu Radijator Inženjering-a
  • Donje sagorevanje; izrazito trajnožarajući
  • Veliki spremnik za ogrev
  • U zadnjem delu ložišta vatrostalne opeke
  • Bakarni izmenjivač toplote za priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem
  • Kada je gorivo drvo dostiže izuzetno visoke stepene iskorišćenja (i preko 80%)

Karakteristike

Kotlovi ove serije izrađuju se u serijama od 18 do 80kW. Za njihovu izgradnju koriste se limovi 4 i 5 mm u kotlovskom kvalitetu C1204 JUS standard odnosno Hll po DIN standardu.

Analizom poprečnog preseka kotla vidi se da su kod ovih kotlova izmenjivačke površine postavljene vertikalno i da su svojim dimenzijama i rasporedom obezbeđuju veoma dugačak put vrelim dimnim gasovima kroz kotao.

Merenjima je ustanovljena i znatno manja brzina gasova na izlazu iz kotla kao i niža temperatura na ulazu u dimnjak u odnosu na druge konstrukcije u našem proizvodnom programu, pa se zaključuje da ova konstrukcija ima i najveći stepen iskorišćenja. Kotlovi serije K imaju tzv. donje sagorevanje, pa su izrazito trajnožarajući, tj. moguće ih je napuniti ogrevom do samih vrata za loženje bez bojazni da će se vatra ugasiti. Poseduje veliki spremnik za ogrev, tako daje moguće celodnevno korišćenje kotlova sa jednim do dva punjenja. U zadnjem delu ložišta postavljene su vatrostalne opeke od samotnog temperaturski akomulirajućeg materijala. One se zagrevaju na temperaturu koja je dovoljna da sagori inače teško sagorljive čestice u dimnim gasovima.

U kotlove je ugrađen i bakarni izmenjivač toplote za priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem.

Ova konstrukcija, kada je gorivo drvo dostiže izuzetno visoke stepene iskorišćenja (i preko 80%), Odlični su rezultati i u slučaju mešanja drveta i uglja, a loženje samo ugljem kad god je moguće treba izbegavati jer je stepen iskorišćenja manji nego kod „C“ serije.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: